Welcome to KitabKhana

Team At KitabKhana

Mr.Samir Somaiya and Mrs. Amrita Somaiya - Founder of KitabKhana 

A Day with his holiness the Dalai Lama in KitabKhana with KitabKhana Team, Amrita Somaiya, Samir S Somaiya and Gayatri Somaiya. — at Kitabkhana

Mr Jagath Tekkate and His Team Members

Sanjeev Anant Kamat

Nagesh Vaman Shenoy

Anandray Ramray Shenoy

Shailesh Shantaram Shenoy

Deepak Mahadeo Pahadi

Vinayak Bhagwan Ghadigaonkar

Prashant Atmaram Salunkhe

Arjun Shankar Chavan

Shalaka Machhindra Ghag

Rukhsar Sadruddin Lokhandwala

About us

यदि देहं पृथक् कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि. अधुनैव सुखी शान्तो बन्धमुक्तो भविष्यसि.. -- अष्टावऋ गीता

New Arrivals